برنامه های وفاداری

خرید از فروشگاه

به ازای هر 1,000,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیرفعال بدانید :

  • مشتریان تا امتیاز 1 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی عمومی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 365 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 1 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی